Innsatsområder‎ > ‎

Organisasjonskultur

Avgjørende for gode resultater

Organisasjoner og arbeidsgrupper står overfor mange utfordringer. ”Kultur” er nettopp en gruppes løsninger på sine utfordringer. Disse løsningene kan være mer eller mindre hensiktsmessige. Noen ganger henger igjen gamle måter å gjøre ting på, selv om tidene forandrer seg. Gruppen utfordres av endringer i omgivelsene, eller interne problemer. Hva slags kultur bør vi ha for å kunne møte utfordringene vi står overfor? Hvordan ønsker vi å ha det hos oss?

Omorganiseringer og etablering av nye avdelinger krever også et arbeid med kultur. Det er ikke nok å tegne nye organisasjonskart. Og ofte er det heller ikke nødvendig og man kan spare både penger og slitasje ved heller å sette fokus på kultur- egne verdier, normer og atferd. 

Organisasjons­kultur er ikke så lett å kopiere som de tekniske systemene. Dette betyr at de virksomhetene som lykkes med kultur og de menneskelige sidene i organisasjonen, har et klart konkurransefortrinn.

Kulturen sitter dypt i våre tanke- og atferdsmønstre. Den tar tid å utvikle og innsats fra flere innfallsvinkler. Vi arbeider med metoder som allerede i kartleggingsfasen involverer ledere og medarbeidere i å bygge den ønskede kulturen.


Kultur i sine forskjellige fasetter er et av Joy Buikema Fjærtoft’s spesialfelt. Hun tok tidlig tak i organisasjonskulturbegrepet og skrev sin hovedoppgave på slutten av 80-tallet om hvordan den bidrar til utbrenthet og engasjement. Siden har hun anvendt dette perspektivet på store og små organisasjonsutviklingsprosjekter og i forbindelse med fusjoner. Hun har underveis utviklet forskjellige verktøy til bruk i dette arbeidet.

 

 

Organisasjonskultur er et mønster av antakelser - skapt, oppdaget eller 
utviklet av en gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer 
med ekstern tilpasning og intern integrasjon - som har fungert tilstrekkelig 
bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer 
som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene. 
E. Schein 
                                                                                 Photo: Yay Micro

Prosjekter, kurs, seminarer, fasilitatortrening

Aktuelle temaer:

 • Hva er organisasjonskultur og hvorfor er det viktig?
 • Hvordan kartlegge og påvirke kultur
 • Kulturens forskjellige nivåer
 • Å definere og arbeide for felles ønsket kultur
 • Hva bør være felles for alle, og hvor mye variasjon kan vi akseptere?
 • ”Ukultur”
 • Gruppenormer
 • Verktøy for arbeid med kultur
 • Når kulturer møtes…
 • Tverrfaglig teamsamarbeid i et kulturperspektiv
 • Fusjoner: Hva sier nyere forskning og erfaringer om hvordan lykkes?

 For mer om det internasjonale, kryss-kulturelle perspektivet se Kryss-kulturell kompetanse.